top of page
Recente berichten

Jaarvergadering vereniging Austerlitz'Belang 31 maart

Uitnodiging voor de jaarvergadering van Vereniging Austerlitz’Belang op 31 maart 2021


Deze vergadering wordt gehouden via Microsoft-Teams, u kunt zich hiervoor aanmelden per mail bij Martijn Hartman-Maatman, voorzitter martijn.austerlitz@gmail.com of telefonisch 0343-755652.

U ontvangt dan voor de vergadering een link waarmee u deel kunt nemen.


Aanvang 20.00 uur


Agenda


1. Opening.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.


3. Verslag van de jaarvergadering op woensdag 4 maart 2020 van de Vereniging Austerlitz ’Belang.


4. Bestuurssamenstelling.

Sandra Helderman-Swart heeft zich afgelopen zomer aangemeld als kandidaat bestuurslid en een aantal vergaderingen bijgewoond, het bestuur stelt voor het bestuurslidmaatschap van Sandra Helderman-Swart te bevestigen. Hester Storsbergen heeft zich in januari 2021 aangemeld als kandidaat bestuurslid en vergaderingen bijgewoond, het bestuur stelt voor het bestuurslidmaatschap van Hester Storsbergen te bevestigen.


Volgens het aangenomen wijzigingsvoorstel huishoudelijk reglement door de ALV op 4 maart 2020 is Gusti Smulders dit jaar aftredend en niet herkiesbaar.


Kandidaatstelling voor het bestuur geschiedt op voorstel van het bestuur dan wel door tenminste vijf stemgerechtigde leden. Kandidaten dienen tenminste vierentwintig uur voor de aanvang van de algemene ledenvergadering bij de secretaris bekend te zijn, met bereidverklaring van de kandidaat.


5. Jaarverslag 2020


6. Financieel verslag 2020, begroting 2021.

Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2021 vast te stellen op €15,-- en daarmee gelijk te houden aan 2020.


7. Verslag kascontrolecommissie

8. Verkiezing leden kascommissie

Maarten Tichelaar is aftredend, Ronald Schellekens is reservelid.


Het bestuur doet een oproep aan de leden om een voordracht te doen voor een reserve lid voor de kascommissie.


9. Rondvraag


Sluitingコメント


Archief
bottom of page