top of page
Recente berichten

Herziene en geactualiseerde kaart bebouwde kom

AB kreeg dit bericht door om te delen. De gemeente Zeist is bezig met het herzien van de kaart bebouwde kom Wet natuurbescherming (vroeger: bebouwde kom Boswet). De kaart geeft aan waar de provincie en waar de gemeente het bevoegd gezag is om over kapvergunningaanvragen te beslissen. De huidige kaart stamt uit 1981 en is toe aan een actualisatie, we willen een digitale kaart om aan te sluiten bij de invoering van de Omgevingswet en de actualisatie past bij de bouw van de nieuwe woonwijken, zoals afgesproken in het programma Hart van de Heuvelrug. Alle informatie, inclusief de digitale ontwerpkaart, staat op onze webpagina: www.zeist.nl/wetnatuurbescherming

Vanaf donderdag 24 november ligt dit ontwerp ter inzage en desgewenst kunnen jullie natuurlijk een zienswijze indienen. Gedurende de periode dat het ontwerp ter inzage ligt, kan iedereen reageren op de plannen door een zienswijze in te dienen, zie alle informatie op de website van de gemeente.Comments


Archief
bottom of page