top of page
Recente berichten

Algemene ledenvergadering AB 8 maart 20 uur

Uitnodiging voor de jaarvergadering van Vereniging Austerlitz’Belang op 8 maart 2023


Vergaderlocatie: Dorpshuis “Het Hart van Austerlitz” aan de Schooldwarsweg te Austerlitz. Indien maatregelen het noodzakelijk maken (zie website Austerlitz Belang) zullen we overschakelen op een digitale vergadering


Aanvang 20.00 uur

Agenda


1. Opening.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.


3. Verslag jaarvergadering woensdag 30 maart 2022 Vereniging Austerlitz ’Belang.


4. Bestuurssamenstelling.

Voorstellen nieuwe kandidaten bestuur Remco Jutstra en Gusti Smulders en bevestigen bestuurslidmaatschap door vergadering. Kiezen voorzitter, conform schema zijn Martijn Hartman en Hester Storsbergen aftredend als bestuurslid. Zij zijn herkiesbaar. Martijn Hartman als voorzitter. Het bestuur stelt voor om hen beiden opnieuw te bevestigen als voorzitter respectievelijk bestuurslid.

Kandidaatstelling voor het bestuur geschiedt op voorstel van het bestuur dan wel door tenminste vijf stemgerechtigde leden. Kandidaten dienen tenminste vierentwintig uur voor de aanvang van de algemene ledenvergadering bij de secretaris bekend te zijn, met bereid- verklaring van de kandidaat.


5. Jaarverslag 2022


6. Financieel verslag 2022


7. Verslag kascontrolecommissie


8. Verkiezing leden kascommissie


9. Begroting 2023


10. Verwelkomen 600ste lid van Austerlitz Belang


11. PAUZE


12. Presentatie Austerlitz Aardgasloos


13. Presentatie Austerlitz Duurzaam


14. Rondvraag


15. Sluiting


Comments


Archief
bottom of page