top of page
Recente berichten

Op 4 maart om 20 uur is de ALV van AB

Uitnodiging voor de jaarvergadering van Vereniging Austerlitz’ Belang in Dorpshuis het Lokaal, Oude Postweg 137 te Austerlitz.

 1. Opening

 2. Mededelingen en ingekomen stukken

 3. Verslag van de jaarvergadering op woensdag 6 maart 2019

 4. Bestuurssamenstelling

 5. Voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement

 6. Datum 10 november 2020, Vereniging Austerlitz Belang bestaat 75 jaar

 7. Stand van zaken leefbaarheid

 8. Jaarverslag 2019

 9. Financieel verslag 2019 begroting 2020

 10. Verslag kascontrolecommissie

 11. Verkiezing leden kaskommissie

 12. Rondvraag

 13. Sluiting

De leden van de vereniging hebben de stukken ontvangen.

Archief
bottom of page