top of page
Recente berichten

Uitnodiging voor de jaarvergadering van Vereniging Austerlitz' Belang op woensdag 21 februari 20

AGENDA

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag van de jaarvergadering op 29 maart 2017

4. Bestuurssamenstelling

Aftredend en herkiesbaar zijn: Charles Laureij (voorzitter), Merel Aalten, Jan Pereboom en John van Ravenswaaij; zij stellen zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hen allen te herbenoemen. Aftredend en niet herkiesbaar is Sandra Numan.

Kandidaat-bestuursleden kunnen zich tot 24 uur voor deze vergadering aanmelden bij het bestuur.

5. Stand van zaken leefbaarheid

6. Voortgang Hart van Austerlitz en Austerlitz-Noord

7. Jaarverslag 2017

8. Financieel verslag 2017, begroting 2018, voorstel contributie 2019

9. Jascontrolecommissie

PAUZE

10. Gastsprekers

* Lidwien Vork vertelt een verhaal over het Beauforthuis

* Gert Jan van Ee, makelaar: "Waardebehoud van mijn woning". Een en ander tegen de achtergrond van de grote stroom nieuwbouw die wordt opgeleverd en een druk kan geven op de waarde van huizen in Austerlitz en als er tengevolge daarvan veel huizen op de markt komen.

11. Rondvraag

12. Sluiting

De bij punt 3, 7 en 8 genoemde verslagen zullen bij de jaarvergadering aanwezig zijn.

Archief
bottom of page