top of page
Recente berichten

Verslag avond over bosbrandgevaar 14 juni 2023

Dinsdagavond 14 juni 2023 Dorpshuis van 19.30 – 21.00 uur

Initiatief Gemeente Zeist, wijkmanager Bülent Isik, Gespreksleider


Aanwezigen

- Veiligheidsregio Utrecht/ Brandweer Marcel Geluk Veiligheidsadviseur VRU

- Staatsbosbeheer Chris Hartman, senior beheerder

- Stichting Utrechts Landschap Enrico de Jong en Rob Veenbrink, o.a. boswachter

- Gemeente Zeist Dionne Hekkers communicatie + Veiligheidsadviseur

- Verslag Nieuwsbode Carol Dohmen

- Ongeveer 80 aanwezige inwoners

- Een vertegenwoordiging van Austerlitz’ Belang


Na afloop is dit artikel van Carol Dohmen verschenen in de Nieuwsbode. De presentatie van avond is nagezonden en kunt u hier downloaden. Van enkele onderdelen is een opname gemaakt welke via deze link is terug te zien. Ook zijn bij dit artikel enkele foto’s voor de impressie van de avond bijgevoegd.


Opening door Bülent Isik

Hij vraagt de verschillende stakeholders zich voor te stellen. Wat opvalt is dat Staatsbosbeheer (SBB) het beheer doet van bossen en een duidelijke opdracht heeft voor houtproductie en Stichting Utrecht Landschap aankoop en beheer voor de natuur.

De Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van de brandweer. Zij adviseren over het beheer van het bos in een tijd, waarbij klimaatsverandering een belangrijk thema is. Behalve natuurbrandbeheersing is er landelijk overleg en samenwerking. De droogte en de risico’s worden 24/7 gemonitord met behulp van meetstations, satellieten en met het KNMI. In helikopter ‘Charly’ vliegt er behalve de piloot een extra persoon met materieel mee. Tenslotte is er een Europees samenwerkingsverband EFFIS. Ga na wat de actuele natuurbrandrisico's zijn op de website www.natuurbrandrisico.nl en/of abonneer u op de updates over de fasen.

Marcel Geluk van de VRU gaat na de introductie van SBB en Utrecht Landschap verder met de algemene voorlichting over brandveiligheid. Hij vertelt, dat er vroeger in Austerlitz ook een brandweerpost geweest is, toen deze dienst nog gemeentelijk geregeld was. Er wordt ook een filmpje getoond. De VRU bestaat nu uit 71 kazernen in de regio. Voordelen:

a. Vroeger bestreed de brandweer de calamiteiten met combi-voertuigen, die zowel bij huizen als in de natuur ingezet konden worden. Voor natuurbranden worden nu specialistische voertuigen gebruikt, waar we een kort filmpje van bekijken. Zie www.rvu.nl

b. Een ander voordeel is de samenwerking op het gebied van de waterlogistiek. Dit brandkranennetwerk is vanaf 2009 aangepakt met negen gemeenten, waarmee men zelfs een watervulput kan creëren met behulp van een elektrische pomp. Olie zou milieuvervuiling kunnen veroorzaken. Natuurlijk kan er ook water uit natuurlijke bronnen ingezet worden.Tips voor bewoners en gebruikers van natuurgebieden

Deze informatie wordt op de flyers gegeven, die bij de ingang van de zaal lagen en die nu in het Dorpshuis te krijgen zijn. Twee daarvan uitgelicht:

- Vlucht naar de bebouwde kom of openbare weg als je in het bos bent.

- Download 112 app zodat bij een melding meteen duidelijk is waar je bent. Je locatie hoef je dan bij een ongeval niet door te geven, want bij welk knooppunt ben je….?

Er wordt veel aandacht gegeven aan preventie. Zelfs aan de inrichting van tuinen, die grenzen aan bosgebieden. Probeer te voorkomen, dat er langs de randen of vlak bij huizen te grote en dorre struiken staan. Loofbomen temperen vuur en hebben nu eenmaal een lagere brandrisico. Voor bezoekers zijn er de bekende regels, dat kampvuur verboden is, peuken in de berm fataal zijn evenals glas achterlaten, dat met de zon erbij een bermbrand kan aanwakkeren. Geldt ook voor een hete uitlaat in hoog gras. Allemaal handelingsperspectieven die relevant zijn. Zie ook www.vru.nl

Marcel Geluk gaat nog een stapje verder over de persoonlijke voorbereidingen in huis. Heb je zelf een evacuatieplan gemaakt? Weet je welke spullen je snel wilt inpakken? Medicijnen. Hoe neem je je huisdieren mee? In het donker…ligt de trap vol spullen? Waar kunt u schuilen tegen rook of weet u een plek om naartoe te gaan?

Wie bepaalt wanneer er geëvacueerd moet worden? Dat is de VRU, de brandweer! De politie is de uitvoerende instantie. Geluidswagens rijden dan door het dorp en er komt een nl-alert melding, die u hopelijk op uw telefoon heeft staan. Vragen uit de zaal:

1. Wat moeten we precies doen, als er een grote brandmelding is? Er komt een Officier van Dienst die de coördinatie op zich neemt, nadat er een opschaling van de brand is geweest.

Partners worden uitgenodigd, kunnen bij acute situatie in 10 minuten handelend optreden. Als de brand weer beheersbaar is, wordt informatie gedeeld. Hoe onwaarschijnlijk ook, er liggen scenario’s gereed voor het geval er door gecombineerde factoren een noodsituatie ontstaat. Daar is Marcel Geluk reëel over. Dan is er sprake van ontruiming, waarbij extra aandacht nodig is voor bijvoorbeeld zorginstellingen, waar sommige bewoners samen geëvacueerd kunnen worden en anderen weer 1 op 1 begeleiding nodig hebben. In de NL alert wordt gemeld wat je moet doen. Meestal binnen blijven en deuren en ramen sluiten.

2. Recreatieweg Waar mensen een barbecue blijven gebruiken en zich niet aan gedragsregels houden. De wens is een duidelijk verbod op open vuur, zodat handhaving mogelijk is.

3. Brandgangen niet meer in gebruik? Erg duidelijk was het antwoord niet. De diversiteit in beplanting en het vochtig houden van bepaalde gebieden is nu vooral de insteek.

4. Hoge bomen zelf omkappen? Kun je in geval van nood preventief zelf een aantal hoge bomen omkappen? Het antwoord is een duidelijk nee, omdat de grote dikke bomen minder snel vlam vatten en eerder blakeren. De strooisel laag eronder en grotere, droge struiken zijn de vuurverspreiders. Grote bomen kunnen later nog herstellen.

5. Fietspad opruimen tussen begraafplaats en begin van dorp als voldoende buffer? Aan die kant van de Austerlitzseweg ligt een vak, dat aan de beurt is om opgeruimd te worden. Er is een indeling gemaakt, zodat alles eens per vijf jaar aan de beurt komt. Na de zomervakantie gaan ze daar aan de slag. Bluswagens kunnen hier goed bij en het fietspad moet voor voldoende buffer kunnen zorgen.

6. Zijn er nog schuilkelders beschikbaar, die dienst kunnen doen in geval van nood? Schuilen heeft ook te maken met de factoren tijd en tempo. Hoe snel en met hoeveel personen moet er gehandeld worden? Relevant is of de ruimte schuilwaardig is en voor hoeveel personen. Kan ik de rook buiten houden? Is evacuatie niet een betere optie?

7. Dumpen van tuinafval aan de Waterlooweg. Bewoners worden erop aangekeken, dat er tuinafval gedumpt wordt aan het begin van het bos, waardoor onwenselijke dorre ophopingen ontstaan. Kan dit opgeruimd worden net als afvaldumpingen elders in het bos?

8. Vrijwillige brandweer opnieuw in het leven roepen? Als idee wordt dit door Marcel Geluk meegenomen. Als vrijwilliger aanmelden bij de organisatie kan altijd. Het gaat om de juiste balans tussen professionals en extra hulp. Er zijn 26 burgemeesters betrokken bij de financiële afwikkeling van kosten en baten. Er wordt op deze dienst in Utrecht niet bezuinigd.

9. Betere prullenbakken bij de Recreatieweg? Dit idee wordt direct weggewuifd. De ervaring leert, dat mensen daar hun groot huisvuil gaan dumpen en dan komen de medewerkers niet meer aan hun eigenlijke werk toe. Op maandag wordt het gebied gecontroleerd en de prullenbakken schoon gemaakt.

10. Evacuatieplan nodig? Het gesprek over uitvalswegen geeft stof tot nadenken. Op welke manier gaan we dit als dorp voorbereiden? Robert Schliessler stelt deze vraag en wordt door Bülent Isik meteen als coördinator aangewezen om dit te regelen. Met de oproep wil een werkgroep van zo’n 5 a 6 mensen uit het dorp helpen om het evacuatieplan verder vorm te geven. De oproep is door Robert ook al verschenen op Signal, met de vraag wie zich bij deze groep wil voegen. Ze gaan hun bevindingen aan de gemeente Zeist voorleggen en het is niet de bedoeling om deze taak over te nemen. Het beste om te zeggen is: wordt vervolgd.

Brandweer over vluchten: Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand. Waarschuw en help de anderen op een veilige plek te komen. Ga niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar vlucht haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand u inhaalt.


Fase 2 brandgevaar betekent: Het is al langere tijd droog in de natuur. Het risico dat een natuurbrand ontstaat is groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Tijdens deze fase kunt u natuurlijk nog steeds gerust de natuur intrekken. Maar wees extra alert, gebruik het gezonde verstand en meld vooral in deze fase verdachte zaken meteen via 112. https://www.brandweer.nl/onderwerpen/natuurbrand/


Afronding

Om negen uur bedankt Isik Bülent alle aanwezigen. Hij denkt, dat er een nieuwe bijeenkomst komt om een evacuatieplan toe te lichten. Meldt u aan bij deze commissie! Tenslotte zegt hij: “We hebben elkaar nodig. Doe mee! Dat is mijn boodschap!” De flyer met voorlichting over bosbrand kunt u afhalen bij het dorpshuis.Jetty Vegter en Remco Jutstra

In de volgende editie van de Prikkel zullen we op dit onderwerp terugkomen. De deadline hiervoor is 4 oktober. Verschijningsdatum is rond 21 oktober 2023. Omdat het onderwerp nu actueel is, zetten we dit verslag alvast op de website.

Comments


Archief
bottom of page