top of page
Recente berichten

ALV Austerlitz' Belang 30 maart

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van Austerlitz’ Belang is op woensdagavond 30 maart 2022. Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom in het Hart van Austerlitz om deel te nemen en mee te praten. De vergadering vindt plaats in Dorpshuis “Het Hart van Austerlitz” aan de Schoolweg te Austerlitz.


AGENDA

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag van de jaarvergadering op woensdag 31 maart 2021 van de Vereniging Austerlitz’ Belang

4. Bestuurssamenstelling

Chris de Bruijn heeft zich aangemeld als bestuurslid en een aantal vergaderingen

bijgewoond. Het bestuur stelt voor om het bestuurslidmaatschap van Chris te bevestigen. Conform schema zijn Jouke Numan en Margreet Muller aftredend als bestuurslid. Zij zijn beiden herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om hen beiden opnieuw te bevestigen als bestuurslid. Kandidaatstelling voor het bestuur geschiedt op voorstel van het bestuur dan wel door tenminste vijf stemgerechtigde leden. Kandidaten dienen tenminste vierentwintig uur

voor de aanvang van de algemene ledenvergadering bij de secretaris bekend te zijn, met bereidverklaring van de kandidaat.

5. Jaarverslag 2021

6. Dorpsfeest Austerlitz (nadere toelichting)

7. Financieel verslag 2021, begroting 2022

8. Verslag kascontrolecommissie

9. Verkiezing leden kascontrolecommissie

10. Rondvraag

Sluiting


De agenda en alle stukken zijn met de prikkel begin dit jaar verzonden, u kunt ze tevens hier downloaden.


ALV Austerlitz Belang 30-03-2022 agenda en stukken
.pdf
Download PDF • 143KBComments


Archief
bottom of page